Google plus  Facebook   קורסים בפריסה ארצית: 1-800-35-20-40 1-800-35-20-40
חיפוש

מסלולי אנגלית עסקית לארגונים וחברות

קורס לשיפור אנגלית עסקית במסגרת פרטנית

קורס לשיפור אנגלית עסקית במסגרת קבוצתית בארגון

Webinars וסדנאות לשיפור אנגלית עסקית בארגון

ליווי אישי למנהלים ובכירים

שעות תמיכה קבועות לכלל העובדים בארגון